สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร เข้าวิเคราะห์โครงสร้างเงินทุน ของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร จำกัด เพื่อตรวจสอบมาตรฐานการบัญชีสหกรณ์ 👩‍🏫📈✅