สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร เข้าตรวจสอบมาตรฐานการบัญชีสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร จำกัด

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร เข้าตรวจสอบมาตรฐานการบัญชีสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร จำกัด