สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร จำกัด ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 50 ครั้งที่ 3/2563 ในวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.จว.ยโสธร พร้อมมอบเงินช่วยเหลือบุตรที่มีความต้องการพิเศษของข้าราชการตำรวจ จ.ยโสธร