รียน สมาชิกทุกท่านค่ะ ⚠️⚠️⚠️ เนื่องด้วย สหกรณ์ฯ มีการปรับระบบการโอนเงินของ ธนาคารกรุงไทย (แบบใหม่) ✨💥

เรียน สมาชิกทุกท่านค่ะ ⚠️⚠️⚠️

เนื่องด้วย สหกรณ์ฯ มีการปรับระบบการโอนเงินของ
ธนาคารกรุงไทย (แบบใหม่) 💥
จึงขอแจ้งให้ท่านทราบว่า การตัดยอดรับเงินกู้ฉุกเฉินรายวันนั้น
ให้สมาชิกส่งสหกรณ์ฯ 👉ไม่เกิน 11.30 น. เพื่อสหกรณ์ฯ
จะดำเนินการเสนออนุมัติในภาคบ่ายต่อไป 
หากส่งเกินตามเวลาที่กำหนดไว้ จะถือเป็นรอบของวันถัดไปค่ะ
เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกันค่ะ 🥰💖🎉