ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 51 ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติโครงการประกันชีวิตโรคโควิด-19

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 51 ครั้งที่ 5/2564
เมื่อวันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติโครงการประกันชีวิตโรคโควิด-19 ของบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้กับสมาชิกสหกรณ์ทุกคน จากทุนสะสมเพื่อบริการส่วนรวม โดยจะเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ